POBIERZ

REGULAMIN WYDARZEŃ

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem wydarzeń jest firma UTM Group Grzegorz Stępień z siedzibą w Warszawie (00-079) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 79/300, NIP: 9482342576.

2. Informacje o trasach wydarzeń, terminach i ich kosztach podawane są na stronie internetowej www.iutm.pl z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

3. Informacja o wydarzeniach na stronie internetowej www.iutm.pl nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikiem wydarzenia może być każdy (niepełnoletni za pisemną zgodą opiekuna, którą jest zobowiązany przedstawić na żądanie Organizatora lub przewodnika), kto zapisał się na nią na stronie www.iutm.pl/wydarzenia lub wysyłając maila na adres wydarzenia@iutm.pl.

2. Minimalna liczba Uczestników wydarzenia – 15 osób, maksymalna – 80 (w przypadku wycieczek). W przypadku wykładów w pomieszczeniu liczba uczesników zostanie dostosowana do warunków i rozmiarów danego pomieszczenia.

3. W przypadku mniejszej liczby uczestników niż 15 osób Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.

4. Składając zamówienie Uczestnik dokonuje wyboru wydarzenia i sposobu płatności.

5. Uczestnik przed złożeniem zamówienia wypełnienia formularz z zachowaniem poniższych zasad:

a) Uczestnik powinien wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b) Informacje wpisane do formularza zamówienia powinny dotyczyć wyłącznie Uczestnika i być zgodne z prawdą, przy czym Uczestnik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza zamówienia;

c) Uczestnik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza zamówienia.

6. Poprzez zapisanie się na Wydarzenie Uczestnik zawiera umowę sprzedaży z UTM Group Grzegorz Stępień.

 

III PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane w serwisie iutm.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

2. Uczestnik, który zgłosił się na wydarzenie może zapłacić za nie gotówką przed jej rozpoczęciem, tradycyjnym przelewem na konto podane w mailu potwierdzającym rejestrację lub korzystając z systemu płatności elektronicznych.

3. W przypadku płatności tradycyjnym przelewem, Uczestnik jest zobowiązany do wysłania potwierdzenia przelewu minimalnie na 1 dzień przed datą wydarzenia na adres mailowy: wydarzenia@iutm.pl.

4. W przypadku płatności elektronicznych, są one realizowane przez serwis dotpay.pl. Korzystając z niej, Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności dostępnym na stronie internetowej dotpay, pod adresem dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

5. W przypadku niewysłania potwierdzenia przelewu do dnia wydarzenia przez Uczestnika, Organizator ma prawo nie zezwolić mu na udział w wydarzeniu.

 

IV ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Uczestnik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży [Wydarzenia] bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zapisania się na Wydarzenie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży jest skuteczne tylko gdy oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed rozpoczęciem się Wydarzenia.

3. UTM Group Grzegorz Stępień dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

V FAKTURY VAT

1. Wystawienie faktury vat za Wydarzenie następuje na żądanie Uczestnika.

2. Żądanie, o którym mowa w pkt wyżej następuje poprzez wysłanie e-maila na adres wydarzenia@iutm.pl z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz wskazaniem Wydarzenia, w którym Uczestnik brał udział.

3. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania przez Uczestnika i wysłana na adres e-mailowy, z którego wysłane zostało przez Uczestnika żądanie wystawionia faktury.

 

VI PRZEBIEG WYDARZENIA

1. Wydarzenie odbywa się w miejscu, terminie i zgodnie z harmonogramem podanych z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem na stronie: www.iutm.pl w zakładce Wydarzenia.

2. Po zakończonej wydarzeniu może zostać rozegrany konkurs, w którym mogą brać udział wszyscy Uczestnicy (niepełnoletni za zgodą opiekuna). Nagrodą/nagrodami dla najlepszych będą drobne upominki.

 

VII PRZYPADKI LOSOWE

1. Wydarzenie może się nie odbyć z powodu złej pogody. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odwołania wydarzenia podejmuje Organizator.

W przypadku odwołania wydarzenia, dzień wcześniej Uczestnicy zostaną powiadomieni o zaistniałym fakcie mailowo lub telefonicznie lub SMS-owo. Wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na numer konta, z którego zostały przelane, bądź odesłane na adres nadawcy w terminie 3 dni kalendarzowych od planowanego Wydarzenia. Za zgodą Uczestnika mogą też być potraktowane jako zaliczka na poczet następnej wydarzenia.

2. W przypadku niedyspozycji przewodnika danego wydarzenia Organizator zobowiązany jest do zapewnienia na daną wydarzenie zastępstwa. Jednakże w przypadku niemożliwości zapewnienia zastępstwa z braku dostępności przewodników, jak również w przypadku nie powzięcia przez Organizatora informacji o niedyspozycji przewodnika najpóźniej na 3 dni przed terminem wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia informując o tym Uczestników najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail albo SMS.

 

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnicy uczestniczą w wydarzeniu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dbania o swoje bezpieczeństwo.

3. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania umożliwiającego przewodnikowi należyte prowadzenie wycieczki i innym Uczestnikom niezakłócone w niej uczestniczenie.

4. UTM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu, śmierć Uczestnika, w szczególności powstałe w czasie trwania Wycieczki lub po niej, a z niej wynikające.

 

IX PROMOCJA "KARNETY LOJALNOŚCIOWE"

1. Przed rozpoczęciem Wydarzenia Uczestnik ma możliwość otrzymania Karnetu Lojalnościowego.

2. Karnet Lojalnościowy jest ważny dla jednego Uczestnika po wpisaniu imienia i nazwiska Uczestnika.

3. Za każdy udział Uczestnika w Wydarzeniu, Uczestnik otrzymuje pieczątke na Karnecie Lojalnościowym.

4. Po zdobyciu czterech pieczątek na Karnecie Lojalnościowym, Uczestnik otrzymuje prawo do bezpłatnego uczestniczenia w wybranym Wydarzeniu.

5. Zgłoszenie chęci bezpłatnego uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.iutm.pl/wydarzenia. 

6. Właściciel Karnetu Lojalnościowego nie może przekazać uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5 na inną osobę.

7. Organizator Wydarzeń zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Karnetu Lojalnościowego i pieczątek z listą obecności Uczestników Wydarzeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Organizator ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie Uczestnikowi korzystającemu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5.

8. Promocja "Karnety Lojalnościowe" ważna jest od 01.03.2017 r. do 01.01.2018 r.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji bez podania przyczyn.