POBIERZ

REGULAMIN SERWISU

WSTĘP:

Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu „Ulice Twojego Miasta”, funkcjonującego pod adresem: www.iutm.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Serwis jest prowadzony w celu gromadzenia i udostępniania wszelkiego rodzaju informacji dotyczących polskich miast, przedstawianych w odniesieniu do poszczególnych ulic danego miasta. Na stronach Serwisu można znaleźć zarówno informacje o historii danego miasta, jak również o jego aktualnej sytuacji, w tym o działających w nim firmach, urzędach czy innego rodzaju instytucjach a także o planowanych wydarzeniach społecznych, politycznych i kulturalnych. Serwis umożliwia wszystkim Użytkownikom zamieszczanie na zasadzie dobrowolności wszelkich informacji na temat konkretnych ulic danego miasta w celu utworzenia obszernej wirtualnej bazy danych mogącej służyć zarówno mieszkańcom, jak i potencjalnym turystom odwiedzającym polskie miasta.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę i korzystać z Serwisu na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub zaprzestać korzystania z Serwisu. . W przypadku, gdy Użytkownik nie zaprzestał korzystania z Serwisu, jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, oprogramowanie, baza danych oraz wszelkie inne treści umieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej.

DEFINICJE:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis – serwis „Ulice Twojego Miasta” prowadzony pod adresem internetowym www.iutm.pl;
 2. Administrator – oznacza właściciela Serwisu, UTM Group Grzegorz Stępień z siedzibą w Warszawie (00-079) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 79/300, NIP: 9482342576;
 3. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
 4. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU:

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu może polegać na umieszczaniu Danych w Serwisie lub na korzystaniu z Danych umieszczanych w Serwisie przez innych Użytkowników na własny użytek, w celach niezarobkowych. Nie jest dopuszczalne komercyjne wykorzystywanie Danych zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników bez uzyskania pisemnej zgody Administratora.
 3. Zamieszczane przez Użytkowników Dane powinny odnosić się do przede wszystkim do informacji dotyczących historii danej ulicy, opisu jej stanu obecnego oraz ciekawostek z nią związanych.
 4. Podawane przez Użytkownika Dane są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu, zarówno w ogólnodostępnej jak i płatnej (archiwum). W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę.
 5. Dane wprowadzane przez Użytkownika są autoryzowane przez Administratora i są wyświetlane w Serwisie po ich autoryzacji.
 6. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Serwis na straty wizerunkowe. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator może odmówić autoryzacji wprowadzonych przez niego Danych.
 7. Administrator może także odmówić autoryzacji wprowadzonych przez Użytkownika Danych, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być niewiarygodne, nieprawdziwe lub przedmiotem plagiatu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści o słabej jakości, w szczególności zdjęć.
 9. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 
 10. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, towarów jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU:

 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

PRAWA AUTORSKIE:

 1. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Dane w jakiejkolwiek formie oświadcza, że przysługują mu w pełni prawa autorskie osobiste i majątkowe do zamieszczanych Danych oraz że nie są one obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
 2. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności komentarzy i zdjęć w Serwisie, udziela Administratorowi niewyłącznej licencji do wykorzystywania, sprzedaży, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechnienia (w szczególności w Internecie) tych Danych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania Danych, w szczególności zdjęć, które zawierają widoczne twarze osób i numery tablic rejestracyjnych.
 4. Użytkownicy Serwisu nie są uprawnieni do pobierania Danych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników w celu wykorzystywania ich w zakresie innym, niż dopuszczają to postanowienia niniejszego Regulaminu. Administrator nie odpowiada za niezgodne z niniejszym Regulaminem wykorzystywanie Danych przez Użytkowników Serwisu oraz wszelkie inne wyrządzone szkody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Użytkownicy w miarę możliwości Administratora zostaną każdorazowo powiadomieni o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa lub szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Danych, w szczególności komentarzy i zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował Dane, w odniesieniu do których zgłaszane są roszczenia.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

REKLAMACJE:

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie problemu Administratorowi za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@iutm.pl.
 2. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Dane wprowadzone przez Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.

PRZEPISY KOŃCOWE:

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.iutm.pl/regulamin-serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia z Serwisu Danych zamieszczonych przez Użytkowników bez podawania przyczyny, w szczególności jeżeli Dane będą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników.