Choszczówka

Informacje

Choszczówka – wieś założona w pierwszej połowie XIX w., należąca do gminy i parafii Jabłonna. Pierwotnie nazywała się Koszczówka, liczyła wówczas 179 mórg dworskich (ok. 90 ha) a powstała na wykarczowanym terenie leśnym („choszcz” to dawna nazwa skrzypu rosnącego w lasach i na łąkach). Początkowo żyło tu ok. 60 osób i liczba ta niewiele zmieniała się aż do początku XX w., kiedy to powoli zaczynała stawać się miejscowością letniskową. W okresie międzywojennym 70% zabudowy (21 domów) stanowiły właśnie domy letniskowe. Z inicjatywy Franciszka Wodiczko - miejscowego sołtysa w latach 1927-33 - powstała tu wówczas biblioteka i Ochotnicza Straż Pożarna a także Towarzystwo Przyjaciół Osiedla. Tuż przed wybuchem wojny umieszczono tu stanowisko baterii przeciwlotniczej. Wieś została zniszczona w czasie okupacji wojennej. W 1951 roku, wraz z okolicznymi terenami, została włączona w granice Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Mehoffera, ul. Polnych Kwiatów, ul. Starego Dębu (granica między lasem a linią zabudowy wzdłuż osiedla Polnych Kwiatów), przesieka będąca przedłużeniem ul. Widnej, ul. Insurekcji, ul. Chlubna (wzdłuż granicy miasta), linia torów kolejowych (wzdłuż granicy miasta), wzdłuż granicy miasta (na zachód), ul. Modlińska, ul. Chlubna, ul. Skierdowska, ul. Czajki, ul. Łąkowa.